رنگ مو بلوند تنباکویی روشن 7.68

 

 

 

 

 

رنگ تنباکویی روشن