رنگ موی ترکیبی صورتی چرک

رنگ مو صورتی چرک

اول باید مو را به پایه ی 10 برسونیم به هیچ وجه نباید تن زردی داشته باشد . بعد رنگساژ  با ترکیب  بلوند صدفی 60 میل طبیعی 10 30 میل بلوند نقره ای 20 میل واریاسیون نقره ای نصف یک بند انگشت واریاسیون صورتی اندازه عدس اکسیدان 2 150 میل . روی مو نمدار پایه ی 10 زده و بعد از 15 دقیقه شسته شود.

 

فرمول کامل تهیه انواع رنگ موهای شیک (عکس)

رنگ مو صورتی چرک

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک

ترکیب رنگ‌موی صورتی چرک

 

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک
اول باید مو را به پایه ی ۱۰ برسونیم به هیچ وجه نباید تن زردی داشته باشد
بعد رنگساژ با ترکیب بلوند صدفی ۶۰ میل+ طبیعی ۱۰ ۳۰ میل +بلوند نقره ای
۲۰ میل+واریاسیون نقره ای نصف یک بند انگشت+واریاسیون صورتی اندازه
عدس+اکسیدان ۲ ۱۵۰ میل . روی مو نمدار پایه ی ۱۰ زده و بعد از ۱۵ دقیقه شده
شود.
رنگ موی صورتی چرک
ترکیب رنگ‌موی صورتی چرک

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک

ترکیب رنگ صورتی چرکی

 

 

 

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک

اول باید مو را به پایه ی 10 برسونیم به هیچ وجه نباید تن زردی داشته باشد . بعد رنگساژ  با ترکیب  بلوند صدفی 60 میل طبیعی 10 30 میل بلوند نقره ای 20 میل واریاسیون نقره ای نصف یک بند انگشت واریاسیون صورتی اندازه عدس اکسیدان 2 150 میل . روی مو نمدار پایه ی 10 زده و بعد از 15 دقیقه شسته شود.

 

فرمول کامل تهیه انواع رنگ موهای شیک (عکس)

ترکیب رنگ صورتی چرکی

رنگ مو صورتی چرک

اموزش رنگ موی صورتی چرک

 

 

 

عکس و تصویر ﺭﻧﮓ ﻣﻮﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﭼﺮﮎ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ 10 ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ ﺑﻪ ...

ﺭﻧﮓ ﻣﻮﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﭼﺮﮎ
ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ 10 ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺯﺭﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﺭﻧﮕﺴﺎﮊ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺻﺪﻓﯽ 60 ﻣﯿﻞ+ ﻃﺒﯿﻌﯽ 10 30 ﻣﯿﻞ +ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ 20 ﻣﯿﻞ+ ﻭﺍﺭﯾﺎﺳﯿﻮﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ
ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ + ﻭﺍﺭﯾﺎﺳﯿﻮﻥ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻋﺪﺱ +ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ 2 150 ﻣﯿﻞ . ﺭﻭﯼ ﻣﻮ ﻧﻤﺪﺍﺭ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ
10 ﺯﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 15 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﻮﺩ

اموزش رنگ موی صورتی چرک

ﺭﻧﮓ ﻣﻮﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﭼﺮﮎ

رنگ موی صورتی کثیف

عکس و تصویر ﺭﻧﮓ ﻣﻮﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﭼﺮﮎ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ 10 ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ ﺑﻪ ...

ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ 10 ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺯﺭﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﺭﻧﮕﺴﺎﮊ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺻﺪﻓﯽ 60 ﻣﯿﻞ+ ﻃﺒﯿﻌﯽ 10 30 ﻣﯿﻞ +ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ 20 ﻣﯿﻞ+ ﻭﺍﺭﯾﺎﺳﯿﻮﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ
ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ + ﻭﺍﺭﯾﺎﺳﯿﻮﻥ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻋﺪﺱ +ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ 2 150 ﻣﯿﻞ . ﺭﻭﯼ ﻣﻮ ﻧﻤﺪﺍﺭ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ
10 ﺯﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 15 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﻮﺩ

رنگ موی صورتی کثیف

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک

فرمول ترکیب رنگ موی صورتی چرک

 

 

 

 

اول باید مو را به پایه ی 10 برسونیم به هیچ وجه نباید تن زردی داشته باشد . بعد رنگساژ  با ترکیب  بلوند صدفی 60 میل طبیعی 10 30 میل بلوند نقره ای 20 میل واریاسیون نقره ای نصف یک بند انگشت واریاسیون صورتی اندازه عدس اکسیدان 2 150 میل . روی مو نمدار پایه ی 10 زده و بعد از 15 دقیقه شسته شود.

 

فرمول کامل تهیه انواع رنگ موهای شیک (عکس)

فرمول ترکیب رنگ موی صورتی چرک

رنگ مو بژ،ژورنال انواع بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

رنگ موی بژ صورتی چرک

 

 

 

رنگ مو بژ،ژورنال انواع بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ
رنگ مو بژ،ژورنال انواع بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژعکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

منبع:

مد بیست

رنگ موی بژ صورتی چرک

عکسهایی از جدیدترین رنگ و مدل موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه 2016

 

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

f9eb03469f2e07180bad2b013a4fadd5

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

5b55da5cd7c14fa9471c673ae3baaf4c

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

07af4a53688b8ff51a39c2ec432ded13

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

توصیه دکتر باقری ←← رژیم لاغری سریع ( روی متن قرمز کلیک کنید )

71d1aee9398acabbe75ba79d7fd8e333

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

c027ad7315e6e637487a523c097f6e12

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

c079224d5309069ffa9b17e259d36901

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

e3ea99ddedbd95aef62b40fee586ab03

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

0e1db8f76f34208ed0a82f189f8d5516

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

05d8d70ea723ea309155fdf8aff2ee01

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

5fa730b84557777f1aebe789f7622458

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

9a32f67fb4d81a8de170a61d11bcf870

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

16db369e37f7c98c0a925a945e123143

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

64aba5d8c5558c8f7a86c16741004d75

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

604bae243dfff498638686a30f8419ab

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

992684f53272ef5e77513ed69739896d

جدیدترین رنگ موی فانتزی و عروسکی دخترانه و زنانه

ac718b4c3bfc70e0746002c5c03d6308

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم

 

 

رنگ موی فانتزی صورتی

رنگ مو صورتی چرک

شماره رنگ‌مو صورتی چرک

 

عکس و تصویر ﺭﻧﮓ ﻣﻮﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﭼﺮﮎ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ 10 ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ ﺑﻪ ...

ﺭﻧﮓ ﻣﻮﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﭼﺮﮎ
ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ 10 ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺯﺭﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﺭﻧﮕﺴﺎﮊ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺻﺪﻓﯽ 60 ﻣﯿﻞ+ ﻃﺒﯿﻌﯽ 10 30 ﻣﯿﻞ +ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ 20 ﻣﯿﻞ+ ﻭﺍﺭﯾﺎﺳﯿﻮﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ
ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ + ﻭﺍﺭﯾﺎﺳﯿﻮﻥ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻋﺪﺱ +ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ 2 150 ﻣﯿﻞ . ﺭﻭﯼ ﻣﻮ ﻧﻤﺪﺍﺭ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ
10 ﺯﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 15 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﻮﺩ

 

 

 

 

شماره رنگ‌مو صورتی چرک