عکس شصت مدل مو برای زنان چهل تا هشتاد ساله

مدل مو برای زنان میانسال

 

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

مدل مو زنانه مادرانه جدید 2016-2017 مدل مو کوتاه متوسط بلند

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس مو کوتاه و بلند و متوسط برای خانوم میانسال و 50 ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

مدل مو زیبا و شیک برای مادررنگ مو قشنگ با کلاس برای مادرزن مادر شوهر مادر بزرگ

عکس موی متوسط مهمانی مجلسی برای خانوم چهل ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

مدل موی مجلسی برای خانوم شصت ساله هفتاد ساله هشتاد ساله

منبع:

مد بیست

 

 

مدل مو برای زنان میانسال

7 مدل مو کوتاه زنانه 2017 برای خانم های سخت پسند

modelmoyekotah

مدل مو زنانه کوتاه – مدل مو زنانه مجلسی – مدل مو زنانه 2017 – مدل مو کوتاه دخترانه – مدل مو زنانه جدید

بسیاری از خانم ها دوست دارند مدل موهای مختلفی را تجربه کنن و تنوع زیادی را در مدل های مختلف مو حس کنند تا حس تازگی همیشه در آنها وجود داشته باشد ، در اینجا جدید ترین مدل موهای کوتاه زنانه 2018 را مشاهده میکنید که میتوانید با الگوبرداری از آنها مدل مویی جذاب برای خود انتخاب کنید.

مدل مو زنانه کوتاهمدل مو زنانه کوتاهانواع مدل مو زنانه کوتاه مدل مو زنانه کوتاهانواع مدل مو زنانه کوتاه مدل مو زنانه کوتاهانواع مدل مو زنانه کوتاه مدل مو زنانه کوتاهانواع مدل مو زنانه کوتاه مدل مو زنانه کوتاهانواع مدل مو زنانه کوتاه مدل مو زنانه کوتاه

روش هایی برای افزایش زیبایی شما بدون نیاز به آرایش   

۱- مراقبت از پوست

صورتتان را با یک پاک کننده ملایم روزانه تمیز کنید

تمیز نگاه داشتن پوست صورت موجب جلوگیری از به وجود آمدن جوش‌های سر سیاه می‌شود.

 1. اگر پوست چربی دارید روزانه دوبار، در صبح و شب صورت خود را بشویید.
 2. اگر پوستی نرمال، خشک یا حساس دارید لازم است که شب‌ها قبل خواب صورتتان را بشویید.
 3. از مواد پاک کننده مناسب پوست صورت خود استفاده کنید.
 4. برای شستن صورت کافیست با دست یا یک دستمال تمیز، پاک کننده را با حرکات دورانی روی پوست پخش کنید.
 5. این کار را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه ادامه دهید.
 6. بعد از ۱۰ دقیقه آن را آب کشی نمایید.

 

بعد از پاکسازی صورت پوست را مرطوب کنید

استفاده کردن لوسیون‌ها یا کرم‌های مرطوب کننده موجب می‌شود پوست شما نرم و لطیف‌تر دیده شود. این کار برای همه نوع پوست جواب گو خواهد بود. کافیست لوسیون مناسب پوست خود را به درستی انتخاب کنید.

حداقل ۷ ساعت در طول شبانه روز بخوابید

داشتن خواب کافی علاوه بر اینکه برای سلامت بدن شما خوب است برای پوست شما نیز خوب است. در صورت داشتن خواب کم یا ناکافی حلقه‌های سیاه دور چشم شما به وجود می‌آید که از جذابیت شما می‌کاهد. ضمنا اگر به اندازه کافی نخوابیده باشید خسته به نظر می‌رسید و همین موضوع هم در کاهش جذابیت شما تاثیر دارد.

 1. عادت کنید همیشه در ساعت خاصی به رختخواب بروید و در ساعت خاصی از خواب برخیزید. این گونه استراحت شما کامل‌تر خواهد بود.
 2. خواب را برای خودتان با انجام کارهایی مثل تاریک کردن اتاق، خاموش کردن گوشی همراه و یا تلفن‌ها آسان‌تر کنید.

از ضد آفتاب استفاده کنید

محافظت کردن پوست شما در برابر نور آقتاب در جوان‌تر ماندن و شادابی آن بسیار موثر است. برای اینکه یک گام در این آموزش جلوتر رفته باشید می‌توانید به دنبال نرم کننده‌های دارای SPF باشید که محافظ پوست شما در برابر نور آفتاب نیز خواهند بود.

 

۲- توجه به ظاهر

مرتب بودن ابروها

می‌توانید با مرتب کردن ابروها به جذابیت چهره خودتان بیفزایید. برای دریافت نتیجه بهتر می‌توانید به ابروهایتان شکل بدهید:

 1. از برداشتن ابروها در فواصل زمانی کم بپرهیزید. خالی شدن ابروهای شما به هیچ وجه زیبا نخواهد بود.
 2. بعد از برداشتن یا شکل دادن به ابروها به آرامی روی آن‌ها را با شانه ابرو بکشید تا نرم‌تر و جذاب‌تر دیده شوند.

مدل موی جذاب انتخاب کنید

شاید باورتان نشود ولی یک مدل موی خاص و مناسب چهره می‌تواند تاثیر بسیار زیادی روی جذابیت شما بگذارد. پس در انتخاب یک مدل موی خوب تحقیق و تلاش زیادی انجام دهید:

 1. با یک آرایشگر ماهر و کسی که در این زمینه تجربه کافی دارد درباره مدل موی خاصی که به چهره شما بیاید صحبت کنید.
 2. مدل موهای لایه‌ای تاثیر دو چندان در حجیم نشان دادن و جذاب شدن ظاهر شما دارند. برای انتخاب، این مدل‌ها را نیز مد نظر داشته باشید.

شستن مرتب موها می‌تواند درخشش و تمیزی و همچنین جذابیت خاصی به ظاهر شما ببخشد. بعضی افراد عادت دارند روزی یکبار موها را می‌شویند و برخی نیز در طول هفته دو یا سه بار این کار را انجام می‌دهند.

 

 

modelmoyekotah

جدیدترین مدل مو ۲۰۱۷ + رنگ مو و شینیون مدل مو ۲۰۱۷

مدل موجدید2017

مدل مو ۲۰۱۷ عکس های مدل های جدید مو ۲۰۱۷ مدل مو زنانه ۲۰۱۷ مدل مو مردانه ۲۰۱۷

جدیدترین مدل مو ۲۰۱۷ و رنگ مو و شینیون مو از دختران خارجی

پیشنهاد مدل مو های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷

همراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه  سلامت , زیبایی , سبک زندگی  و… قرار میدهیم

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

در کنار مدل مو ۲۰۱۷ مقاله ار راجب نحوه پوشش زنان را بخوانید

 

نحوه پوشش افراد یک منطقه براساس شیوه های رفتاری و فرهنگی بخش غالب آن جامعه شکل می گیرد. مدپردازان همواره در تلاش هستند تا ایده های خود درباره این نحوه پوشش را به بیانی مفهوم و آشنا برای این جمعیت غالب ابراز کنند. بنابراین مهم ترین رکن در صنعت مد این است که یک طراح مخاطب خود را شناسایی کند و بداند هر نوع لباسی چه مخاطبی دارد. شاید عجیب به نظر برسد ولی این روزها مد در زندگی تمامی اقشار مختلف، با هر دین و مسلک، نقش مهمی ایفا می کند و به عنوان امری لازم و ضروری پذیرفته شده است.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

حجاب و عفاف در یک جامعه مسلمان مهم ترین لازمه ورود زنان به اماکن عمومی محسوب می شود و شاید به همین دلیل بتوان مدپردازان اسلامی را راهگشایان ورود زنان به جامعه دانست. این افراد با طرح های خلاقانه خود امکان حضور زنان در اماکنی همچون ادارات، ورزشگاه ها و میهمانی ها را فراهم می کنند. امکانی که این روزها با اندکی تجمل و تفاخر همراه شده است. با ورود زنان به عرصه های مختلف اجتماعی نخستین بارقه های صنعت مد اسلامی شکل گرفت، صنعتی که به زیبایی عفاف معتقد است و با همین اعتقاد موفق به کسب جایگاهی مستقل و ابعادی متفاوت شده است.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

مُدهای زنانه اسلامی در کدام کشورها رایج تر است؟

 

شبکه خبری هافینگتن پست در سال ۲۰۱۳ گزارشی آماری از دانشگاه فرانسوی مد دوبی درباره صنعت مد اسلامی منتشر کرد. این گزارش توجه آنهایی که این عرصه را جدی نمی گرفتند به شدت به خود جلب کرد. در ابتدای این گزارش آمده بود گران قیمت ترین لباس جهان با قیمت ۱۷ میلیون دلار از انواع لباس های پوشیده اسلامی است. در مهم ترین بخش این گزارش ارزش صنعت مد اسلامی به سرعت در حال رشد خوانده و گردش مالی در آن ۹۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است.این روزها طراحی و زیبایی شناسی پوشاک اسلامی به یکی از خبرسازترین بخش های صنعت مد و لباس تبدیل شده است، طوری که طبق پیش بینی های «جایزه بین المللی بانکداری اسلامی» صنعت پوشاک اسلامی از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۹ با افزایش سودی ۸۲ درصدی (یعنی چیزی معادل ۴۸۴ میلیارد دلار) مواجه خواهدشد.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

مد در بسیاری از کشورها پای خود را به عنوان یک صنعت جهانی محکم کرده است. اندونزی، مالزی، فیلیپین، چین، بنگلادش، کره جنوبی، اسپانیا، آلمان، برزیل و هند از قطب های اصلی این صنعت به شمار می روند. نکته جالب توجه این است که سردمداران این صنعت کشورهای اسلامی و ارائه دهندگان مدهای اسلامی هستند. با یک بررسی اجمالی متوجه می شوید که زنان مسلمان به شدت خواستار زیبایی در پوشش خود هستند و نه تنها پوشش را محدودیت نمی دانند، بلکه آن را فرصتی برای دستیابی به سبکی نوین در مد می دانند.

 

از صادرات به اروپا تا قطب مد اسلامی جهان

براساس قانونی ملی و ایالتی اندونزی، حجاب مقوله ای اختیاری به شمار می رود. حجاب در این کشور پدیده ای به نسبت تازه محسوب می شود و بخش اعظمی از زنان اندونزیایی با پارچه ای نازک سر خود را می پوشانند و تنها در هنگام ادای نماز حجاب می کنند. با وجود این اندونزی، به عنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان، قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ به قطب مد حجاب بدل شود. در این بین اروپا مهم ترین مقصد برای تولیدات مد حجاب اندونزی است.طبق آمار وزارت صنعت اندونزی، نرخ فروش سالانه پوشاک مسلمانان در اروپا به ۱٫۵ میلیارد دلار رسیده است. قدرت اندونزی در ارائه این صنعت تا جایی است که میشل اوباما در سفر سال ۲۰۱۰ خود به اندونزی، در کنار همسرش، رییس جمهور آمریکا، برای دیدار از مسجد استقلال در جاکارتا با حجاب اسلامی حاضر شد. میشل اوباما در این سفر کت و شلواری آزاد به رنگ زرد را با یک روسری سفید طرح پلنگی هماهنگ کرده بود.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

 

مُدهای زنانه اسلامی در کدام کشورها رایج تر است؟

از جمله دیگر کشورهای شرقی آسیا که در صنعت مد حجاب فعال است می توان به کشور در حال توسعه و اسلامی مالزی اشاره کرد. دین رسمی این کشور چنددینی، اسلام است و طبق آمار رسمی سال ۲۰۱۰ حدود ۶۱ درصد از مردم این کشور مسلمان هستند. مالزی نیز در کنار کشور همسایه خود، اندونزی، با حجم بالای صادرات پوشاک به سراسر جهان اقتصاد خود را می چرخاند. به این ترتیب دولت مالزی با وجود مخالفت برخی از گروه های بنیادگرای اسلامی بیشترین پشتیبانی را در بخش کسب و کار مد اسلامی از بخش خصوصی داشت است.طب گزارش روزنامه تایمز، مالزی بیش از سایر کشورهای اسلامی در صنعت مد اسلامی سرمایه گذاری کرده است. این کشور سال هاست که زیرمجموعه هفته بین المللی مد در مالزی اقدام به برگزاری «فستیوال مد اسلامی» می کند و از طریق معرفی و ارائه آثاری در سطح بین المللی، دعوت از طراحان و تولیدکنندگان کشورهای منطقه و تامل با رسانه های جهان خود را به عنوان اصلی ترین پایتخت مد اسلام مطرح کرده است.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

در حال حاضر «فستیوال مد اسلامی» یکی از بخش های اصلی هفته بین المللی مد در مالزی به شمار می رود. هفته بین المللی مد مالزی از سال ۲۰۰۶ از سوی «رجا رضا» راه اندازی شده است. یکی از نکات جالب توجه این فستیوال حضور طراحان غیرمسلمان در بخش مد اسلامی است. مالزی نخستین کشوری بود که اقدام به ارائه لباس های شنای اسلامی کرد. این لباس ها از سوی کمپانی «Active Attire» با طراحی «نوریانی» مطرح شد و بعدها جامعه مسلمان آن را پذیرفت و در اسپانیا، اندونزی و استرالیا رقیبانی پیدا کرد.

 

مد اسلامی اروپا

 

جمعیت مسلمانی اروپا به واسطه رشد از طریق مهاجرت و ازدیاد نسل همواره میل به افزایش داشته است و این میل در تقابل با رشد منفی جمعیت غیرمسلمان اروپا قرار می گیرد. سال ۲۰۱۰ جمعیت مسلمان جهان با روند رشدی ۳۵؟ درصدی مواجه شد.طبق پیش بینی ای که در روزنامه گاردین انتشار یافت جمعیت مسلمانان تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰ درصد از کلم جمعیت ۱۰ کشور اروپایی (کوزوو، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، جمهوری مقدونیه، مونته نگرو، بلغارستان، روسیه، گرجستان، فرانسه و اتریش) را تشکیل می دهد. جمعیت زنان مسلمان اروپا در چند سال گذشته آنچنان رو به افزایش رفته است که سازمان اطلاعات فرانسه نسبت به آن واکنش ای تندی نشان داده و همواره دغدغه محدودکردن آنها را در سر داشته است.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

فرانسه از سال ۲۰۰۴ هر نوع پوشش را که نشانه صریح دین باشد، ممنوع کرده است و این منع در مدارس دولتی، دانشگاه ها و امکان اداری لازم الاجرا است. پژوهش های پراکنده ای که تاکنون انجام شده نشان می دهد زنان بیش از مردان به تغییر دین شان به اسلام علاقه نشان می دهند. این زنان نقش بسزایی در شکل دهی مسیر مد حجاب دارند. با وجود آنکه به نظر می رسد فرهنگ اروپایی تمایلی به تغییر چهره جامعه خود ندارد، اما یکی از مهم ترین نمایش های بین المللی مد حجاب از سال ۲۰۱۰ به صورت سالانه در لندن پیگیری می شود.

 

هفته مد حجاب لندن هر سال از ۲۲ تا ۲۷ اکتبر برگزار می شود. سود بالای سرمایه گذاری در زمینه مد حجاب پای متخصصانی همچون «دولچه و گابانا»، طرح ایتالیایی، «اسکار دلارنتا»، طراح سرشناس دومینیکی و «تامی هایلفیگر»، طراح مد آمریکایی را به این عرصه باز کرده است. این برندهای سرشناس گرانقیمت ترین آثار در زمینه مد حجاب را رقم می زنند. رسانه های غربی از جمله سایت «vogue» از خبر فعالیت «دولچه گابانا» در ابتدای سال ۲۰۱۶ که برای مشتریان مسلمان خود در خاورمیانه اقدام به طراحی و دوخت روسی، لباس های پوشیده و جواهرات کرده است با عنوان خبر شکست یاد می کند.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

مُدهای زنانه اسلامی در کدام کشورها رایج تر است؟

 

اغلب طرح های این برند از روسری گرفته تا کیف و کفش، تولیدات لوکسی هستند که به زن مسلمان چهره ای شیک و البته مصرف گرا می بخشد. پیگیری مد حجاب برای این برند درآمدی ثابت و تثبیت شده به همراه می آورد و تجارت آنها را تضمین می کند. چنانچه به گزارش «Thomson Reuters»، در سال ۲۰۱۳ مبلغ ۲۶۶ میلیارد دلار سود از خریداران مسلمان کسب کرده است و انتظار می رود این رقم تا سال ۲۰۱۹ به ۴۸۴ میلیارد دلار برسد. هافینگتن پست نیز در سال ۲۰۱۵ از آغاز کت واک (راه رفتن روی سکوی نمایش مد) مد حجاب برند «Mimpikita» از کشور مالزی در هفته مد لندن خبر داد و با این کار برای نخستین بار تابویی جدی را حول این عرصه شکست. اوایل سال ۲۰۱۵ نیز نخستین بوتیک فروش لباس های اسلامی در لندن (به نام «Aab») افتتاح شد.

 

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

این فروشگاه با عرض روسری ولباس های پوشیده لوکس در همان روز افتتاحیه موفق به جذب دو هزار خریدار شد. به گزارش دیلی مل، این فروشگاه به چرخش مالی ۱۰۰ میلیون یورو در بریتانیا دست یپدا خواهدکرد. بسیاری از تولیدات مد حجاب این روزها به بازار تجاری مجازی نیز راه پیدا کرده اند. وب گاه مزایده اینترنتی «ای بی»، واقع در ایالات متحده آمریکا، تنها یکی از بی شمار درگاهی است که این روزها بخشی مجزا به نام «پوشش حجاب» دارد و در آن اقدام به فروش پوشش موردپسند زنان مسلمان می کند.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

زنان متجدد روس

روسیه نیز از جمله دیگر کشورهای فعال در صنعت مد اسلامی محسوب می شود. اسلام دومین دین بزرگ در جمهوری فدراتیو روسیه محسوب می شود. پیشینه اسلام در روسیه به فتوحات عرب ها در قرن هشتم هجری بر می گردد. با وجود این پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ تعداد زائران روسی به مکه افزایش پیدا کرد.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

بنابر آماری که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد، بیش از ۱۸ هزار مسلمان روسی از سراسر کشور برای حج اعزام می شود. جمعیت پرشمار مسلمانان در روسیه موجب علاقه روس ها به مد اسلامی شده است. روسیه علاوه بر مدارس برجسته ای که در زمینه طراحی مد، سالانه (۱۳ تا ۱۷ جون) اقدام به برگزاری نمایش مد مسکو به سبک اسلامی می کند. اصلی ترین مخاطبان این صنعت در روسیه را زنان مسلمان و متجددی تشکیل می دهند که علاوه بر دینداری به دنبال پیشرویی نیز هستند. این روزها سبک روسی مد حجاب یکی از محبوب ترین پوشاک زنان مسلمان در اروپا محسوب می شود.

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

نقش کثرت جمعیت

طبق آمار و ارقام، اسلام به لحاظ جمعیت دومین دین جهان، پس از مسیحیت، به شمار می رود با توجه به مطالعه ای که در سال ۲۰۱۰ انجام شده است، ۱٫۶ میلیارد از جمعیت جهان مسلمان هستند. مطالعه دیگری که در سال ۲۰۱۵ از سوی حوزه علمیه «gordonconwell» صورت گرفته است. نشان می دهد ۱٫۷ میلیارد نفر از جمعیت (۷٫۴ میلیاردی) جهان مسلمان هستند. اسلام دین غالب در خاورمیانه، آفریقای شمالی، شاخ آفریقا (شمال شرقی آفریقا)، ساحل (میان صحرای آفریقا و ساناوی سودان)، ۶ درصد از غرب اروپا (با ۲۴ میلیون نفر) و بحشی از چین، بالکان، هند و روسیه محسوب می شود.

 

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

مُدهای زنانه اسلامی در کدام کشورها رایج تر است؟

 

براساس گزارش ۲۰۱۲ پیو، بزرگ ترین کشورهای مسلمان جهان به لحاظ جمعیت اندونزی با ۱۲٫۷ درصد، پاکستان با ۱۱ درصد، هندوستان با ۱۰٫۹ درصد و بنگلادش با ۹٫۲ درصد هستند. چنین آمار و ارقامی پیش از هر چیز بیانگر وجود خواستی عظیم و مخاطبی پرشمار است. خواستی انکارناپذیر، که با گذر ایام نیازهایی همسو با مناسبات زمانه نیز برای خود تعریف می کند.

 

از آنجا که جهان مد اسلامی نیز مانند سایر بخش های طراحی پوشاک زیبایی شناسی ظاهر را در نظر دارد و زنان مهمترین بازیگران این عرصه به شمار می روند، عده ای همواره در طول تاریخ با شکل گیری و تکامل مد حجاب مخالف بوده اند و عده ای از آن حمایت کرده اند. اغلب مخالفان در برابر خواست و نیاز عموم و قدرت سرمایه گذارانی که این خواست را شناسایی کردند تاکنون ره به جایی نبرده اند. از سوی دیگر کسی بسیاری از کارشناسان حقوق اسلامی در جهان به این توافق رسیده اند که در صورت حفظ سادگی و پوشیدگی، حضور زنان مسلمان در صنعت مد مانعی ندارد. در این میان برخی از مجلات مد اسلامی طرح های خود را با محو صورت زنان ارائه می دهند.

 

 

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو , مدل مو ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو زنانه ۲۰۱۷ , مدل مو ۲۰۱۷ جدید

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو , مدل مو ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو زنانه ۲۰۱۷ , مدل مو ۲۰۱۷ جدید

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو , مدل مو ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو زنانه ۲۰۱۷ , مدل مو ۲۰۱۷ جدید

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو , مدل مو ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو زنانه ۲۰۱۷ , مدل مو ۲۰۱۷ جدید

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو , مدل مو ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو زنانه ۲۰۱۷ , مدل مو ۲۰۱۷ جدید

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو , مدل مو ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو زنانه ۲۰۱۷ , مدل مو ۲۰۱۷ جدید

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو , مدل مو ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو زنانه ۲۰۱۷ , مدل مو ۲۰۱۷ جدید

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو , مدل مو ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو زنانه ۲۰۱۷ , مدل مو ۲۰۱۷ جدید

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

مدل مو , مدل مو ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو زنانه ۲۰۱۷ , مدل مو ۲۰۱۷ جدید

مدل مو,مدل مو 2017,مدل مو زنانه 2017,مدل مو مردانه 2017,مدل مو جدید 2017

 

مدل موجدید2017

جدیدترین مدل موی کوتاه زنانه برای تابستان 2017

موی کوتاه تابستان 2017

جدیدترین مدل موی کوتاه می توانید از بین این مدل موهای شیک، مدل مویی را انتخاب کنید که با چهره و صورت شما تناسب داشته باشد.

جدیدترین مدل موی کوتاه

جدیدترین مدل موی کوتاه , در فصل تابستان و با گرم شدن هوا بیشتر خانم ها به فکر کوتاه کردن موهای خود و البته جدیدترین مدل های کوتاهی مو هستند زیرا کوتاه بودن موها باعث صرفه جویی در وقت برای شستن و رسیدگی به موها نیز می شود. اگر شما هم به دنبال مدل مویی زیبا برای خودتان هستید، می توانید از بین این مدل موهای شیک، مدل مویی را انتخاب کنید که با چهره و صورت شما تناسب داشته باشد.

جدیدترین مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه

جدیدترین مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه زنانه

جدیدترین مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه2017

جدیدترین مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه تابستان

جدیدترین مدل موی کوتاه

جدیدترین مدل موی کوتاه‎

جدیدترین مدل موی کوتاه

مدل مو

جدیدترین مدل موی کوتاه

موی زنانه2017

جدیدترین مدل موی کوتاه

زیباترین مدل مو

جدیدترین مدل موی کوتاه

کافه مد

 

 

 

موی کوتاه تابستان 2017

مدل موی باز دخترانه ۲۰۱۷ برای موهای بلند و کوتاه

موی باز

مدل موی باز دخترانه ۲۰۱۷ از انواع مدل موهای پرطرفدار و جذاب برای دختران جوان است که این مدل اگر به درستی انتخاب شود می تواند ظاهر شما را زیبا و متفاوت تر از همیشه نشان دهد و علاوه بر این باعث ایجاد تغییرات مثبت در چهره شما شود.

با شروع سال جدید مدل موهای زیبا و متفاوتی از سوی متخصصان مد و زیبایی معرفی می شوند که هر کدام از این مدل موها زیبایی خاص خودشان را دارند و برای افراد با فرم صورت های خاصی مناسب هستند. در سال ۲۰۱۷ نیز انواع مدل موی باز دخترانه ۲۰۱۷ برای موهای کوتاه و بلند از سوی متخصصان مد و زیبایی معرفی شده اند که هر یک از این مدل ها زیبایی و جذابیت خاصی را به ظاهر شما می بخشند.

مدل موی باز و مدل موی بسته دخترانه از انواع مدل موهای مجلسی و شیک هستند که هر کدام از این مدل موها دارای تنوع زیادی می باشند و بهتر است خانم ها مدل موی خود را از بین این مدل ها با توجه به مدل لباس مجلسی و فرم صورت و سایر ویژگی های ظاهری خود انتخاب نمایند.

مدل موی فر باز

مدل موی باز دخترانه ۲۰۱۷ با جدیدترین متدهای آرایش مو روز دنیا

مدل موی باز و بسته اگر به درستی انتخاب شود می تواند تغییرات مثبتی را در چهره شما ایجاد کند؛ در ادامه تصاویری از انواع مدل موی باز دخترانه سال ۲۰۱۷ با جدیدترین متدهای آرایشی روز دنیا را مشاهده خواهید کرد که امیدواریم این مدل ها مورد توجه تان قرار بگیرند.

مدل موی شیک و مجلسی باز دخترانه

مدل مو باز دخترانه بلند و شیک

مدل موهای بلند را می توانید به شکل های مختلف فرم و حالت دهید. مدل موی باز دخترانه یکی از مناسب ترین مدل موها برای دختران جوان است این مدل موها دارای مدل های متنوعی هستند و در برخی از مدل های آن ها از بافت های تزیینی در بعضی از قسمت های موها استفاده شده است. در برخی از مدل موهای باز نیز برای زیبایی بیشتر موها از وسایل تزیین کننده مو نظیر گل موهای تزیینی و تل مو و … استفاده می شود که هر کدام از این وسایل باعث جذابیت بیشتر موهای شما می شوند.

حتما بخوانید:  مدل موی باز کوتاه زنانه و دخترانه شیک و جذاب

مدل موی ساده و شیک دخترانه

مدل مو شیک و باز دخترانه

مدل مو باز همراه با بافت مو

مدل موی باز دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی شیک و متفاوت دخترانه

مدل موی زیبا و شیک ۲۰۱۷

مدل موی فر 2017

مدل مو فر باز دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو باز و شیک دخترانه

مدل مو شیک و زیبا دخترانه سال ۲۰۱۷

مدل موی باز دخترانه 2017 شیک و جدید

مدل مو باز دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی ساده و باز دخترانه

مدل موی باز و بلند دخترانه

مدل موی شیک و زیبا دخترانه

مدل موی بلند و باز دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی باز و ساده

مدل مو باز و ساده دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی مجلسی 2017

مدل مو شیک و جدید دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی فر باز 2017

مدل موی فر باز دخترانه جدید

مدل موی شیک و زیبا 2017

مدل مو فر شیک و باز

مدل موی باز دخترانه 2017 بلند و جدید

مدل موی ساده و شیک دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی دخترانه 2017

مدل مو باز مجلسی دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی فر باز دخترانه

مدل موی فر شیک دخترانه

مدل موی باز و شیک

مدل مو باز همراه با بافت مو

مدل موی باز دخترانه 2017 بلند

مدل مو شیک و زیبا دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی کوتاه باز دخترانه

اغلب دختران جوان برای آرایش کردن موهای کوتاه خود دچار مشکل می شوند در صورتی که موهای کوتاه را هم می توانید با کمک مدل موهای متنوع فرم و حالت دهید. برای حالت دادن به موهای کوتاه اغلب از وسایل فرم دهنده مو نظیر بابلیس و بیگودی و سشوار و … استفاده می شود و برای جذابیت بیشتر موهای کوتاه بهتر است مدل جلوی موی مناسبی را برای موهای خود انتخاب کنید.

مدل موی جذاب و زیبا دخترانه

مدل موی باز دخترانه ۲۰۱۷ کوتاه

مدل موی کوتاه و باز دخترانه

مدل موی شیک و باز دخترانه

مدل موی کوتاه باز 2017

مدل مو کوتاه و باز ۲۰۱۷

مدل موی دخترانه جذاب

مدل مو باز ۲۰۱۷ دخترانه و کوتاه

مدل موی کوتاه و جذاب دخترانه

مدل مو شیک و زیبا باز

مدل موی باز به همراه بافت تزیینی

مدل مو دخترانه باز

مدل موی شیک و زیبا دخترانه 2017

مدل مو شیک و باز دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی باز دخترانه 2017 کوتاه و شیک

مدل موی کوتاه و باز دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی فر کوتاه

مدل مو فر باز دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی باز دخترانه 2017 کوتاه

مدل موی کوتاه و باز دخترانه شیک و جدید

در این بخش از دنیای مد مجله آرگا انواع مدل موی باز دخترانه ۲۰۱۷ را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم که امیدواریم از مشاهده این مدل ها نهایت لذت را ببرید؛ در صورت تمایل می توانید برای مشاهده انواع مدل موی دخترانه کلیک کنید.

منبع : آرگا

 

 

 

موی باز

مدل بافت برای موهای کوتاه

مدل مو برای موهای کوتاه

بافت مو از مدل‌های بسیار پرطرفدار است که بین دختران کم سن و سال تا زنان میانسال هم محبوبیت دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مدل‌های پرطرفدار هم موهای کوتاه است که استایل اسپورت و جذابی را برای خانم‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین استفاده از بافت برای موهای کوتاه، کار بسیار جذابی خواهد بود…

مدل بافت برای موهای کوتاه

خیلی از خانم‌ها تصورمی‌کنند که مدل بافت فقط برای موهای بلند کاربرد دارد و موهای کوتاه را نمی‌توان بافت. اما با ترندی که در مدت اخیر به وجود آمده و طرفداران زیادی هم پیدا کرده است، بافتن موهای کوتاه هم جذاب خواهد بود. موهای شل و شلخته که حتی در شینیون موها نیز به کار می‌رود، برای بافت موهای کوتاه بسیار مناسب است.

 

مدل بافت آبشاری که از کناره‌های گوش، شروع به بافتن شده است و حالت کمربند زیبایی از بافت موها روی سر ایجاد کرده است.

 

بافت مو

 

این موها با وجود کوتاهی زیاد، به صورت خیلی حرفه‌ای و با کمک سنجاق‌ سر بافت شده است و حالت شلوغ و زیبای خاصی پیدا کرده است.

 

بافت مو

 

این هم یک مدل بافت کاملا اسپورت و دخترانه که برای مهمانی‌های دورهمی و حضور در باشگاه‌های ورزشی بسیار فوق‌العاده است.

 

بافت مو

 

ساده‌ترین نوع بافتی را که بلدید، برای مدل به موهایتان انتخاب کنید و مدلی جذاب و ساده را برای مهمانی‌ها و جشن‌ها انتخاب کنید.

 

بافت مو

 

این هم یک مدل دیگر از بافت آبشاری موهای کوتاه که با هایلایت موها، جذاب‌تر هم شده است.

 

بافت مو

 

این مدل بافت در جلوی سر هم زیباست و برای کسانی که پیشانی بلندی دارند مناسب‌تر است. مدل‌های خاص را حتما امتحان کنید تا ببینید به صورتتان می‌آید یا نه.

 

بافت مو

 

یک بافت زیبا، ساده و دوطرفه که برای دختران جوان عالی است.

(مدل بافت موی هلندی)

 

بافت مو

 

بافت تیغ ماهی روی موهای کوتاه و در جلوی سر! این مدل را حتما برای خودتان و دختران کوچکتان امتحان کنید.

 

بافت مو

 

یک بافت ساده روی موهای بسیار کوتاه. این بافت در کنار گوش‌ها، حالت زیبایی ایجاد کرده است که با هایلایت فانتزی موها خیلی زیباتر است.

 

بافت مو

مدل مو برای موهای کوتاه

مدل موی کوتاه و سلبریتی ها 2017

مدل کوتاهی مو 2017

موهای کوتاه با فرا رسیدن فصل گرم سال تبدیل به یکی از بحث‌های داغ آرایش مو شده‌اند. از موهای سرشانه تا مدل پیکسی، این روزها طرفداران خاص و زیاد خودشان را دارند. در این متن به جالب‌ترین، زیباترین و معروف‌ترین مدل‌های کوتاه مو که در فشن شوها، منتخب سلبریتی‌ها و اینستاگرام بودند اشاره خواهیم کرد، می‌توانید از آن‌ها برای سری بعدی کوتاه کردن موهایتان الهام بگیرید. با زیبامون همراه باشید.

مدل موی کوتاه و سلبریتی ها 2017

بهترین راه انتخاب یک مدل مو که با استایل شما هماهنگی داشته باشد، کپی کردن از مدلی است که دوستش دارید و دیدن آن حس خوبی به شما می‌دهد. این عکس‌ها را ذخیره کنید و از آرایشگرتان بخواهید برایتان از آن‌ها استفاده کند! (مدل موهای کوتاه و جذاب‌ترین آن‌ها را بخوانید.)

Nina Dobrev

موهای صاف و تا سرشانه‌ی نینا با آرایش اسموکی و رژلب نود ترکیب عالی را به وجود آورده است.

مدل موی کوتاه

Kim Kardashian

دقیقا زمانی که فکر می‌کردید موهای بلند و صاف کیم، امضای سال 2017 او خواهد بود، موهایش را کوتاه کرد و البته زیبا به نظر می‌رسد.

مدل موی کوتاه

Margot Robbie

مارگوت نشان داد که چگونه یک آرایش رمانتیک و ساده با موهای کوتاه و مدرن می‌تواند در مراسم فرش قرمز جذاب باشد.

مدل موی کوتاه

Alanna Arrington

فرهای تمیز و زیبا با موهای کوتاه تا سرشانه؟ بله ترکیبی بسیار زیبا و عالی! این مدل زیبا با موهای فر و آرایش طبیعی بسیار دلنشین جلوه می‌کند.

مدل موی کوتاه

Ruth Bell

این مدل زیبا با موهای پیکسی و طلایی خود در مراسم Dior & Saks Fifth Avenue cocktail در نیویورک، نگاه‌های دوربین‌ها را به خود جلب کرده بود.

مدل موی کوتاه

Paris Jackson

پاریس جکسون زیبا نه تنها به آیکون جدید مد تبدیل شده است، بلکه موهای کوتاه و لایه‌ای که دارد نیز به یکی از اهداف زیبایی خانم‌های باسلیقه مبدل گشته است.

مدل موی کوتاه

Evan Rachel Wood

آیا مطمئن نیستید که مدل پیکسی می‌خواهید یا باب (کوتاه تا سرشانه‌ها)؟ پس مانند اون ریچل عمل کنید! مدلی بینابین قطعا شما را راضی خواهد کرد!

مدل موی کوتاه

Kerry Washington

مدل موهای باب (کوتاه تا سرشانه) کِری با گوشواره‌های آبشاری و بلند و رژلب نود براقش ترکیب زیبایی را به وجود آورده است.

مدل موی کوتاه

مانند این مدل زیبا انتهای موهایتان را حالت‌دار کنید.

مدل موی کوتاه

Katy Perry

وقتی کیتی پری موهایش را کوتاه کرد و به رنگ بلوند درآورد، مشخص شد که بحث داغ (ترند) استایل موی جدیدی در راه است. (در مورد کیتی پری و استایل خاصش بخوانید.)

مدل موی کوتاه

Jennifer Lawrence

موهای بلوند مدل باب و حالت‌دار جنیفر لاورنس یکی از مدل‌های کوتاهی مو است که همیشه مد بوده و اکثر سلبریتی‌ها طرفدار آن هستند.

مدل موی کوتاه

Jennifer Lopez

موهای جنیفر لوپز اگرچه تا شانه‌هایش هستند اما استایلی که دارند و اندازه‌شان آن‌را جزو موهای کوتاه طبقه بندی می‌کند!

مدل موی کوتاه

یکی از راه‌هایی که این ترند جدید را متمایز می‌کند، اندکی موی بند در جلوی پیشانی و به صورت مواج است!

مدل موی کوتاه

موهای فردار و مواج یکی از بیشترین انتخاب‌های خانم‌ها هستند و شما می‌توانید از آن‌ها چه با موی بلند و چه کوتاه استفاده کنید.

مدل موی کوتاه

مدل کوتاهی مو 2017

مدل مو مجلسی ۲۰۱۷ + انواع مدل مو مجلسی ۲۰۱۷ زنانه و دخترانه

مدل مو مجلسی 2017

مدل مو مجلسی ۲۰۱۷,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی ۲۰۱۷,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی ۲۰۱۷

مدل مو مجلسی ۲۰۱۷ مدل مو زنانه مدل مو دخترانی ساده برای مهمانی ۲۰۱۷

جدیدترین  مدل مو مجلسی ۲۰۱۷ و مدل مو کوتاه و بلند از دختران خارجی

پیشنهاد مدل مو های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷

همراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه  سلامت , زیبایی , سبک زندگی  و… قرار میدهیم

 

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

 

مدل مو | مدل مو دخترانه | مدل مو مجلسی ۲۰۱۷

 

 

اعتماد پدیده ای است که یک شبه اتفاق نمی افتد. اعتماد، فرآیندی است که در طول رابطه مشترک به وجود می آید. در واقع هرچه سرمایه گذاری عاطفی زوج با رفتارهای مثبت بیشتر باشد، اعتماد زودتر و بهتر شکل می گیرد. ماهنامه دنیای سلامت – دکتر پروانه صفایی مقدم، روانشناس: باز هم گوشی تلفن را برداشتی توی آشپزخانه، دوباره داری پچ پچ می کنی، مادرت داره درس ات میده؟ چی شده که من نباید مطلع باشم؟ چرا هر روز داری گریه می کنی؟ و زن می گوید: مگه می شود به تو گفت که چرا آرام صحبت می کنم و چرا گریه می کنم.

 

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

 

هیچ فکر کردی چرا بلند حرف نمی زنم چون با تو راحت نیستم چون هر چه که راجع به خانواده ام به تو می گویم و با تو درد دل می کنم، توی سرم می زنی و سرزنشم می کنی. اصلا صلاح نمی دانم که مسائل مربوط به خانواده ام را با تو در میان بگذارم. دلم می خواهد دردم توی دل خودم باشد. اینطوری دیگر کسی نیست که نمک روی زخمم بپاشد و باعث آزار و اذیتم بشود. من را به حال خودم بگذارد.همه ما ر طول زندگی به لحظاتی نیاز داریم که تنها و در خلوت خودمان باشیم و دوست نداریم هیچ کس حریم خصوصی مان را به هم بزند. بسیاری از افراد معتقد هستند که این حریم مختص به دوران تجرد است و در زمان زندگی مشترک باید همه چیز را با همسران به اشتراک بگذاریم ولی بسیاری از مشکلات زناشویی ناشی از احترام نگذاشتن به این حریم خصوصی و خدشه دار کردن آن است.

 

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

 

مرزها ایجاد شدنی است و فقط والدین آگاه و هوشیار می توانند در سنین کودکی به درستی این مرزها را به کودک خود بشناسانند. فراموش نکنید که همیشه مهربان ترین مادران، خودخواه ترین فرزندان را تربیت می کنند، آموزش این حریم ها به کودک و تبعیت او به کمی سرسختی و قاطعیت نیاز دارد و کودک باید اصول تربیتی در این مرحله را پشت سر بگذارد.او باید بداند که نمی تواند به بعضی مکان ها وارد شود. باید از یک سری از خواسته های غیرمنطقی خود چشم پوشی کند و نباید به برخی از جاها که دوست دارد سرک بکشد. چنین کودکی در بزرگسالی، فردی می شود که حریم همسر خود را محترم می شمارد و برای زندگی مشترک خود و دو خانواده هم مرز قایل است. چنین فردی اجازه نمی دهد که رابطه اش با همسر و زندگی مشترک اش تحت تاثیر مسائل بی ربط قرار گیرد و خودش را از مسائلی که دانستن یا ندانستن آن فرقی به حال او ندارد دور نگه می دارد.

 

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

 

وقتی از مرز صحبت می کنیم، منظورمان خط کشی بین افراد نیست بلکه حفظ حریم ها باید به نحوی انعطاف داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم به مسائل ورود پیدا کند.سه مدل مرز در یک رابطه مشترک وجود دارد، تصور کنید در یک جاده تازه ساخته شده خط کشی وجود نداشته باشد، راننده چنین جاده ای حریمی برای جاده قائل نیست و به دشواری می راند. گاهی در جاده فقط خط ممتد کشیده شده و اینجاست که فردا با حریم های غیرقابل انعطاف روبروست. گاهی جاده دارای خطوط منقطع است و راننده اجازه دارد که گاهی در طرف دیگر جاده رانندگی کند، این مرزها در هر رابطه ای وجود دارد.

 

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

 

• زمانی که فرد لباس هایش را می پوشد و آماده برای بیرون رفتن از خانه می شود، همسرش سریع واکنش نشان می دهد و می گوید: «کجا؟ تو دیگر همسر داری و اگر جایی می خواهی بروی، باید با هم برویم.» یکی از مشکلاتی که بعد از ازدواج در زندگی زناشویی مطرح است «محدود کردن آزادی های فردی» طرفین است. در این موارد افراد، اولین واکنشی را که نسبت به این محدودیت از خود نشان می دهند «مقاومت» است. • در ابتدا زوجین این رفتار را می پذیرند و برای همدیگر گذشت می کنند، اما با مرور زمان مقاومت را آغاز کرده و می گویند: «ما هم می خواهیم زندگی شخصی خود و آزادی فردی داشته باشیم.

 

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

 

زمانی که زوجین در زندگی مشترک خود مقاومت می کنند، باعث می شود که به تدریج در دید زن و شوهر یک سابقه ای ایجاد شود که در کجا همدیگر را آزاد و در کجا با هم به تفریح بپردازند. در نتیجه این رفتار باعث کلنجار و یا کل کل بین زوجین می شود. ازدواج پیوند بین دو نفر است، اما دو نفر مستقل، قرار نیست در همه چیزها به همدیگر وابسته و محدود باشد. در اینگونه مسائل خیلی خوبست که همسران در زمینه تفریح، با هم «علایق مشترک» داشته باشند. اما اگر علایقشان با هم نخواند و مشترک نباشد، مثلا اگر یکی از زوجین دوست نداشت به کوه برود خواه ناخواه زندگی خوبی نخواهند داشت.

 

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

 

در این مواقع یک نفر باید ایثار کرده و قربانی علایق شخص مقابل شده و از خواسته و امیال خود بگذرد تا طرف مقابل خود را راضی نگه دارد. این گونه رفتار کردن در درازمدت مشکل ساز شده و فرد احساس می کند که در زندگی مشترک به رشد شخصی خود نرسیده و به خود نپرداخته است.در بسیاری از زوج های جوان دیده شده که پس از چندین سال زندگی مشترک، خسته می شوند و می گویند: ما دوست داشتیم سر کار رفته یا کارهای هنری و نقاشی بکشیم، حتی می خواستیم ادامه تحصیل داشته باشیم، اما فقط به صرف ازدواج نتوانستیم به هدفمان برسیم. و اگر در زندگی شخصی راضی نباشد مسلما از زندگی زناشویی هم لذتی نمی برد.

 

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

 

برای این که این اتفاق پیش نیاید، زن و شوهر باید با یکدیگر «مذاکره» کرده و به «توافق» رسیده و همدیگر را بپذیرند. مثلا بگویید درست است که در زیر یک سقف زندگی می کنیم و زندگی مشترک خوبی هم داریم، ولی زندگی خوب این است که سعی کنیم همدیگر را تشویق کرده و کمک کنیم که به علایق شخصی و آزادی های فردی خود بپردازیم. از طریق مذاکره و مهارت های ارتباطی می توانند با همدیگر گفت و گو کنند و به تفاهم برسند.

 

 

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

مدل مو , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷, مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

مدل مو , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷, مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

مدل مو , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷, مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

مدل مو , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷, مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

مدل مو , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷, مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

مدل مو , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷, مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

مدل مو , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷, مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو مجلسی ۲۰۱۷

مدل مو مجلسی 2017,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو ساده دخترانه مجلسی 2017,مدل مو مجلسی نیمه باز,مدل مو مجلسی 2017

مدل مو مجلسی 2017

 

مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ + انواع مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی فشن زنانه

مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ مدل مو زنانه فشن مدل مو فنش دخترانه مدل مو دخترانه فشن جدید

مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ مدل مو زنانه مدل مو دخترانی ساده برای مهمانی ۲۰۱۷

جدیدترین مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ و مدل مو کوتاه و بلند از دختران خارجی

پیشنهاد مدل مو های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷

همراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه  سلامت , زیبایی , سبک زندگی  و… قرار میدهیم

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

مدل مو | مدل مو دخترانه | مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 

 

چند وقت پیش یکی از تیترهای صفحه حوادث روزنامه توجهم را به خود جلب کرد؛ دامادی با نارنجک مادرزنش را منفجر کرده بود. امیدوارم همه مادرزن ها مرا ببخشند از این که از فعل «منفجر کردن» استفاده می کنم اما آخر انفجار طبیعی ترین خصلت نارنجک است. وقتی این خبر روزنامه را می خوانیم ناخودآگاه به ذهن مان خطور می کند که رابطه داماد با مادرزن تا چه حد باید خصمانه باشد که داماد متن زندگی را با صحنه جنگ اشتباهی بگیرد. اگرچه همه دامادها و مادرزن ها با نارنجک سراغ همدیگر نمی روند اما بعضی هایشان نارنجک را رقیق می کنند یا به تکه های مساوی تبدیل می کنند که برای یک عمر قابل استفاده باشد. برای تنظیم رابطه ای مثبت میان مادرزن ها و دامادها بدون آن که ضامن نارنجک کشیده شود، چه باید کرد؟

 

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

دکتر ویدا علیخانی، روانشناس می گوید: «عوامل متعددی می تواند به ایجاد درگیری در خانواده منجر شود. متداول ترین عاملی که اغلب مورد توجه قرار می گیرد درگیری «داماد با مادرزن» یا «عروس با مادرشوهر» است. مشکل مشترک، قدرت کشمکش نسل هاست. هر شخصی سلیقه ها و احساسات خاص خود را دارد. بنابراین اختلاف داماد با مادرزن تعجب ندارد. این اختلاف ذائقه در موضوعاتی نظیر کجا زندگی کردن، چگونگی تعیین خط مشی زندگی و … خود را نشان می دهد. در این میان برخی ترجیح می دهند شیوه ترکیبی زندگی را انتخاب کنند و برخی به سبک مستقل روی می آورند. به هر حال نمی توان انکار کرد یکی از عوامل شایع و ویرانگر ازدواج، کشمکش بر سر قدرت است. بیشترین کشمکش ها هم بین «داماد و مادرزن» یا «عروس و مادرشوهر» اتفاق می افتد.

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

در کشمکش های طولانی به ندرت می توان برنده را پیدا کرد. وجود کشمکش زیاد به این معناست که مردم اصلا فراموش کرده اند برای چه چیزی می جنگند.» دکتر علیخانی از «راهنمایی های درخواست نشده» به عنوان یکی از اهرم های ایجاد بحران در روابط داماد و مادرزن نام می برد و ادامه می دهد: «گاه مشکل داماد با مادرزن به روزهای اول آشنایی و خواستگاری برمی گردد. بعضی وقت ها مادرزن به دلیل ایجاد محدودیت، تعیین خط مشی و … رنجش را در دل داماد ایجاد می کند که مدت ها آن رنجش بر روابط آنها سایه می افکند و طبیعتا در ادامه به تعارضات شدید زوج دامن می زند. البته بسیاری از خانواده ها هم هستند که با برخورداری از فرهنگی غنی مین فرزندان خود و افرادی که به عنوان داماد یا عروس وارد خانواده شان می شوند تبعیضی قائل نمی شوند و تجربیات خود را بدون غرض ورزی در اختیار آنها قرار می دهند. با این همه تازه واردها آن را به عنوان دخالت در زندگی شان تلقی می کنند و به خاطر همین پیش داوری این رابطه مثبت را به پرتگاه می برند.

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

نقطه مقابل نیز وجود دارد؛ مادرزن ها و مادرشوهرهایی که به دلیل کنترل زندگی فرزندانشان به قصد و عمد، سعی بر دخالت مستقیم می نمایند و با امر و نهی سعی می کنند به زندگی فرزندانشان آنطور که خود می پسندند سمت و سو بدهند، غافل از آن که عملکرد آنها آغازی بر مشکلات حاد میان زوج ها است.» بسیاری از دخترها و پسرها سال ها پیش از ازدواج در بمباران اطلاعات منفی از کاراکتر «مادرشوهر» و «مادرزن» قرار می گیرند. در جامعه ما عموما تصویری منفی از «مادرزن» ارائه می شود. از این زاویه شاید بتوان بخشی از اختلافات داماد و مادرزن را ناشی از این تلقینات دانست. دکتر علیخانی این تلقینات منفی را در شکاف رابطه، تاثیرگذار می داند و معتقد است: «بسیاری از زوج هایی که با این ذهنیت غلط زندگی خویش را آغاز می کنند بدون آن که واقعا دخالتی از جانب بزرگترها به زندگی آنها وارد آید از همان ابتدا سعی بر جداسازی می کنند و محدودیت هایی برای آمد و شد قائل می شوند که همین مسئله نیز می تواند به شروع چالش های خانوادگی بعدی منجر شود.

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

در الگوی عمومی، زوج ها خانواده های ترکیبی دارند، بنابراین ما مجبوریم دو مجموعه گستره و سببی را یکپارچه سازیم. برخورد واقع گرایانه در مسائل و نگرش مثبت اعضا می تواند به استحکام پیوندها کمک کند.» دکتر علیخانی در پاسخ به این سوال که اختلاف جنسیتی، سنی، تحصیلاتی و جایگاه اجتماعی می تواند نقش تنش آفرین در این رابطه داشته باشد، می گوید: «اختلاف جنسیتی و سنی در بروز چالش بین مادرزن و داماد بی تاثیر نیست اما بالا بودن میزان تحصیلات یا طبقه اجتماعی اقتصادی نمی تواند به مثابه روشی برای کاستن یا از بین رفتن اختلافات تلقی شود.»

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

 

این روانشناس از «پذیرا بودن تجربیات» به عنوان شرط بزرگ ارائه تجربه از سوی بزرگترها یاد می کند؛ عنصری که همچنان در خانواده های ما مغفول مانده است: «گاهی مادرزن ها یا مادرشوهرها احساس می کنند با ارائه تجربیات زندگی خویش می توانند گامی برای سعادتمندی فرزندان شان بردارند اما به این مسئله توجه نمی کنند که داماد یا عروس پذیرای تجربیات آنها هستند یا نه، اما اتفاقی که اینجا می افتد اتخاذ سیاست سکوت از سوی جوان ترهاست.»

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

زوج های جوان در برابر این پیشنهادها معمولا سکوت می کنند اما آیا این سکوت دلیلی بر تایید حرف بزرگترها است یا این که این سکوت در خلوت زوج ها به آتشفشانی از مشاجره ها تبدیل می شود؟ اتفاقی که امروزه در مجتمع های قضایی و دادگاه های خانواده به عینه دیده می شود. ما با بسیاری از پرونده هایی روبرو هستیم که دلیل جدایی روج ها صرفا دخالت اطرافیان بوده که شعله های این دخالت حریم آن دو را نیز دامنگیر کرده است.

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

اگر داماد، مادرزن و همسر را اضلاع یک مثلث بدانیم، نقش همسر را در تنظیم رابطه مثبت بین دو ضلع دیگر نمی توان نادیده گرفت. دکتر علیخانی در این باره می وید: «زن نقش بسیار مهمی در کاهش یا افزایش تنش بین داماد و مادرزن دارد. ما باید روی رشد فکری زن وقتی زندگی مشترک را آغاز می کند، حساب باز کنیم.اگر زن جوانی که به تازگی ازدواج کرده صرفا به آنچه مادرش گوشزد می کند بسنده کند، رابطه خود و همسرش را به پرتگاه نزدیک کرده است، بنابراین اگر زن جوانی با دخالت های بی مورد مادرش (مرد جوان با دخالت های بی مورد مادرش) روبرو شد و احساس کرد این دخالت ها به رابطه او با همسرش لطمه می زند، باید محترمانه از مادرش بخواهد در حاشیه زندگی او (نه در متن) قرار گیرد.

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

 

این مشاور اعتقاد دارد تا آنجا که مقدور باشد، زوج های جوان باید اختلافات پیش آمده را با درایت نزد خود تحلیل و بررسی کنند، با این حال اگر از حل اختلافات پیش آمده عاجز ماندند به افراد معتمد باتجربه یا متخصصان این حوزه اعم از مشاوران و روانشناسان مراجعه کنند. از این زاویه مشاوره پیش از ازدواج و پس از ازدواج می تواند بسیاری از نقطه های تاریک و ابهام آمیز در روابط زوج ها را روشن کند. از طرفی زوج ها وقتی از طرف پدر و مادرهایشان احساس دخالت و اختلاف می کنند در عین این که باید اجازه دهند صورت مسئله به صورت کامل طرح شود اما نباید بگذارند دامنه این اختلاف به رحمت شکنی و مخدوش شدن شخصیت طرفین منجر شود.

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

در واقع بیشتر وقت ها آنچه موجب ظهور اختلافات عمیق بین زوج ها می شود نه اختلاف اصلی (فرض کنید اختلافات داماد و مادرزن) بلکه پس لرزه ها و نحوه مدیریت و برخورد با آن اختلاف از سوی زوج ها است. انگجی، کارشناس ارشد مشاوره وجود ارتباط بین اختلاف سن با مخدوش بودن این رابطه را رد می کند و می گوید: «ما با مواردی مواجه بوده ایم که با وجود فاصله سنی زیاد داماد با مادرزن رابطه شان کاملا مثبت بوده، مواردی هم داشته ایم که این فاصله به حداقل رسیده اما رابطه این دو نفر با هم منفی و مخدوش تعریف شده بود. من معتقدم حتی اگر اختلاف سنی را به عنوان یک مانع در ایجاد رابطه مثبت بین مادرزن و داماد بپذیریم، شیوه درست مدیریت و برخورد و برنامه ریزی زوج ها تاثیرهای منفی را بلااثر خواهد کرد.

 

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

مدل مو , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو فشن دخترانه ۲۰۱۷

 مدل مو فشن, مدل مو فشن دخترانه,مدل مو دخترانه 2017, مدل مو فشن دخترانه 2017,گالری مدل مو فشن دخترانه 2017

 

 

 

مدل موی فشن زنانه

مدل مو | عکسهایی از جدیدترین مدل موی کوتاه دخترانه و زنانه (فشن و مجلسی)

 مدل کوتاهی مو

 

 

جدیدترین مدل موی کوتاه,مدل موی کوتاه زنانه,مدل موی کوتاه

 مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه زنانه,جدیدترین مدل موی کوتاه,مدل موی کوتاه

 مدل موی کوتاه زنانه

مدل موی کوتاه,مدل موی کوتاه زنانه,جدیدترین مدل موی کوتاه

عکس مدل موی کوتاه

عکس مدل موی کوتاه,جدیدترین مدل موی کوتاه,مدل موی کوتاه زنانه

 مدل موی کوتاه جدید

مدل موی کوتاه جدید,مدل موی کوتاه فشن,عکس مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه فشن

مدل موی کوتاه فشن,مدل موی کوتاه جدید,عکس مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه دخترانه

مدل موی کوتاه مجلسی,عکس مدل موی کوتاه دخترانه,مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه مجلسی

مدل موی کوتاه مجلسی,عکس مدل موی کوتاه دخترانه,عکس مدل موی کوتاه

عکس مدل موی کوتاه زنانه

عکس مدل موی کوتاه دخترانه,مدل موی کوتاه مجلسی,عکس مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه دخترانه

جدیدترین مدل موی کوتاه, مدل موی کوتاه زنانه,مدل موی کوتاه دخترانه

 انواع مدل موی کوتاه زنانه

مدل موی کوتاه زنانه,جدیدترین مدل موی کوتاه,مدل موی کوتاه دخترانه

 عکس مدل موی کوتاه دخترانه

گردآوری: بخش زیبایی بیتوته

 

 

 

 

 مدل کوتاهی مو